Ang siyang nagdulot sa ating buhay Ng gintong aral at pag-asa. Siya ay buhay. Kilala rin siya bilang Maykapal. (Jn 3:16) Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nagmula sa Diyos. May palagiang gabay ba na makakatulong para maipriyoridad natin ang ating buhay, iniisip, at ginagawa? Pag-ibig ang kapangyarihang nagpapasimula ng pagkakaibigan, pagpaparaya, pagpipitagan, at respeto. ang gabay ng mga manlalakbay. Higit sa lahat, matatanggap ba iyan ni Jehova? Kapag binisita ninyo ang templo at dumalo kayo sa mga miting ng Simbahan, pakinggan ang Kanyang tinig. Tandaan natin, ito ang pag-ibig na siyang maglalapit sa atin sa Diyos tungo sa buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ay nasa bagay na ito, hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at nagsugo ng kaniyang Anak bilang pampalubag-loob na hain para sa ating mga kasalanan.” (1 Juan 4:9, 10) Dahil sa pag-ibig ng Diyos, maaari tayong mapatawad at magkaroon ng pag-asa at buhay. Ang batas ay binalangkas para ilagay sa wasto ang pamumuhay ng isang tao hindi para supilin ang kaniyang karapatan at mabilis na hatulan ang mga taong lumalabag dito. At sa kanya ay sumamba . Mahalaga tayo sa Diyos hindi dahil sa ating résumé kundi dahil tayo ay Kanyang mga anak. PAG-IBIG NA SINAMBIT MULA SA BIBIG ♥ February 2, 2021 , 12:17 pm , Uncategorized Uncategorized Venus- siya ang Diyosa ng kagandahan at pag-ibig. Siya ang naging instrumento ng Diyos upang ikaw ay maisilang sa mundong ibabaw. Kapatid, puno ng pag-ibig ang Diyos, dumalangin tayo sa kanya ng awa at habag, grasya at lakas upang tayo’y mapuspsos ng pag-ibig na siya nating ibabahagi sa ating kapwa. Noon pa mang unang panahon, pag-ibig na ang pinagmumulan kapwa ng lubos na kaligayahan at ng pinakamabibigat na pasanin. Ang pag-ibig ay hindi lang basta isa sa magagandang katangian ni Jehova. nagpapasiyab. Siya ang sentro at inspirasyon ng lahat ng pag-ibig sapagkat sukdulan ang pag-ibig na ibinigay Niya para sa atin. Dahil pag-ibig ang dakilang utos, dapat ay ito ang sentro ng lahat ng ating ginagawa sa ating pamilya, sa ating mga tungkulin sa simbahan, at sa ating hanapbuhay. Pinapatnubayan at hinihikayat tayo ng Kanyang dalisay na pag-ibig na maging mas dalisay at banal. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. Pakinggan ang tinig ng Ama sa mga pagpapala at ganda ng kalikasan, sa mararahang bulong ng Espiritu. Taglay namin ngayon sa aming mga palad. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Hesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Ang artikulong ito ay tungkol sa pag-ibig bilang emosyon. Ang Pag-ibig ng Diyos Ama at Ina na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan - Duration: 35:33. Poseidon - siya ang Diyos ng karagatan. Pag-ibig ang siyang buklod natin Di mapapawi kailan pa man Sa puso’t diwa tayo’y isa lamang Kahit na tayo’y magkawalay. (1 Juan 4:8) Matatanggap mo ba iyan? Basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag at sagutin ang hinihingi ng bawat bilang. Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay patuloy na umuunlad at nagiging mas kilala sa buong mundo. Gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ang ilang kaisipan at damdaming dumating bunga ng pagtatanong na iyon. SINASABI ng kinasihang Salita ni Jehova, ang Bibliya, na “ang Diyos ay pag-ibig.” Ano ang kahulugan nito? At unti-unti, maaaring mawala ang mga walang hanggang alituntunin sa nakalilitong “magagandang ideya.”, Ito ang isa sa mga pintas ng Tagapagligtas sa mga “eksperto” sa relihiyon sa Kanyang panahon na kinastigo Niya dahil sa pag-uusisa sa daan-daang di-mahahalagang detalye ng batas habang kinaliligtaan ang mas mahahalagang bagay.3. taod. _____ IV. At sa gitna ng kagalakan, makikita ninyo ang pagmamahal sa mabubuting bagay. 1 Tingnan # Jn. Hades - siya ang Diyos sa ilalim ng … Kapag tunay nating naunawaan ang kahulugan ng magmahal tulad ng pagmamahal ni Jesucristo sa atin, naglalaho ang pagkalito at umaayos ang ating mga priyoridad. Pag-ibig ang katangiang naglalarawan sa isang disipulo ni Cristo. Ang artikulong ito ay tungkol sa pag-ibig bilang emosyon. 4. tindera/tindero 5. kaibigan. Kundi sa kung paano sarili Niya'y . Maaaring tila malayo ang langit kung minsan, ngunit may pag-asa sa mga banal na kasulatan: “Inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso.”12, Gayunman, ang paghahanap sa Diyos nang buong puso ay nagpapahiwatig ng higit pa sa simpleng pagdarasal o pagsambit ng ilang salitang nag-aanyaya sa Diyos sa ating buhay. Pagpepreserba ng Malaking Pagbabago ng Puso, Mga Pagpapala ng Ebanghelyo Makakamtan ng Lahat, Kailangan ng Bawat Babae ang Relief Society, Ang Walang-kupas na Pamana ng Relief Society, Kasama sa Kumperensya ang Paalala Tungkol sa Limang Bagong Templo, Biniyayaan ang mga Miyembro Dahil sa Pananampalataya sa Pagharap sa mga Kalamidad. Ng gintong aral at pag-asa Pag-ibig ang siyang buklod natin Di mapapawi kailan pa man Sa puso't diwa tayo'y isa lamang Kahit na tayo'y magkawalay Pagka't ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig Magmahalan tayo't magtulungan At kung tayo'y bigo, ay h'wag limutin Na may Diyos tayong nagmamahal Sikapin sa ating pagsuyo Ating ikalat sa buong mundo Pag-ibig ni Hesus ang … Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Nasa kontrol ng Diyos ang lahat ng bagay ngunit hindi siya namumuwersa. NOTES Ang Malayang Pag-iral ng Diyos ... ang ibig sabihin nito sa ating nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Langit at lupa Siya'y papurihan Araw at tala Siya'y parangalan Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan (Aleluya) Halina't sumayaw (buong bayan) Lukso, sabay, sigaw (sanlibutan) Ang … …. Siya ang Diyosa ng langit. Sapagkat ang iniibig natin ang nagpapasiya ng ating hinahangad. Naghahanap siya ng pusong nagnanais na umibig sa kanya. Ito ang nangingibabaw at pinakamahalagang katangian niya. naging tao ang Anak ng Diyos. Pag-ibig ng Ama sa Langit para sa Kanyang mga anak ang sentrong mensahe ng plano ng kaligayahan, na nagkabisa dahil sa Pagbabayad-sala ng Anak—ang pinakadakilang pag-ibig na mararanasan ng mundo.16. _______________3. “Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Kumikilos ang Diyos hanggang magkaroon ng pagnanais ang puso na ibigin siya. Naghahanap siya ng pusong nagnanais na umibig sa kanya. Kilala at mahal Niya kayo. Isinilang siya ng babae, at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa Bakit? Ang Aking Pag-ibig Yaring pag-ibig ko’y katugon, kabagay Ng kailangan mong kaliit-liitan, laging nakahandang pag-utos-utusan Maging sa liwanag, maging sa karimlam 10. MGA KAPATID: Noong duma-ting ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang Anak. Sa lahat ng katangiang taglay ni Jehova, ang pag-ibig ang nangingibabaw. Puspos Siya ng walang-hanggang pag-ibig sa inyo. Inaalala Niya kayo. Maaaring kilala rin tayo bilang mga taong nagsisimba nang tatlong oras tuwing Linggo, sa isang lugar kung saan lahat ay kapatid; kung saan ang mga bata ay nagkakantahan tungkol sa mga ilog na nagsasalita, mga punong nagbubunga ng popcorn, at mga batang nais maging sunbeam. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. III. Dahil “ang Diyos ay pagibig,”10 kapag lalo natin Siyang nilapitan, higit nating madarama ang pag-ibig.11 Ngunit dahil inihiwalay ng tabing ang mortalidad na ito mula sa tahanan natin sa langit, dapat nating hangarin sa Espiritu ang hindi makita ng ating mga mata. Magwawakas ako tulad ng pagsisimula ko, mahal kong mga kapatid: anong katangian ang dapat makita sa atin bilang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw? “Punong-guro, pakiusap bigyan ng isang pagkakataon ang aking anak at hayaan siyang makapagsulit!” Nakikiusap ang mga mata ng nanay ko sa punong-guro habang nagsasalita siya sa isang bahagyang nanginginig na tinig. Jethro Quebral. Ang pag-ibig ay 'di mawawala. Bumalik sa 1984, ang kawani ng punong kawani ng Brooklyn, si Karl F. Klein ay sumulat: "Dahil una kong sinimulan ang pag-inom ng 'gatas ng salita,' narito lamang ang … _____2. Narito ang isang halimbawa ng kwento ng pag ibig. Anak ni Poseidon na nagpakilala bilang “The Navigator”. Makilala nawa tayo bilang mga taong umiibig sa Diyos nang buong puso, kaluluwa, at isipan at nagmamahal sa ating kapwa tulad sa ating sarili. Hera - kapatid at asawa ni Zeus. Pinangakuan Niya ang Kanyang mga anak ng maluwalhati at walang-hanggang buhay at binigyan tayo ng paraan para umunlad sa kaalaman at kaluwalhatian hanggang sa tumanggap tayo ng ganap na kagalakan. sa Diyos na ating Ama. WEEK 1. 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang … ang pag ibig ay may ibat't ibang aspekto gaya na lamang ng pagmamahal sa diyos, pamilya,kasintahan, kaibigan at iba pang tao na lubos nating pinapahalagaan. Ang totoo, galit na galit siya sa lahat ng uri ng kalupitan. Diyos na ating gabay. Ang Kanyang impluwensya at dominyon ay hanggang buong panahon at kalawakan na walang kinalaman sa ating pagtanggap, pagsang-ayon, o paghanga. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto, hindi katulad ng pag-ibig ng tao na pabago-bago. Napakalinaw ng sinambit ng Tagapagligtas nang sabihin Niya na bawat ibang utos ay batay sa alituntunin ng pag-ibig.17 Kung hindi natin kaliligtaan ang mga dakilang batas—kung talagang matututo tayong ibigin ang ating Ama sa Langit at ating kapwa nang buong puso, kaluluwa, at isipan—mangyayari ang iba pa ayon sa nararapat. Muling inihayag ng Tagapagligtas ang paraan. Mahal Niya tayo dahil puspos Siya ng walang-hanggang banal, dalisay, at di-maipaliwanag na pag-ibig. Dapat tayong kumilos at magsalita nang may pagmamahal. Ito'y parte na ng ating kakayahan . _____ (AEGORN) 10. 10 Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang Anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga … At DIYOSA ng GREEK Zeus - siya ang Diyos ng apoy at sining ng iskultura gumagawa... Ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano mga Diyos, na Kanyang ipinadama sa atin Diyos., mayabang, at tunay na sukatan ng ating hinahangad natin di mapapawi kailan pa man sa puso’t diwa isa! Iniisip at ginagawa krus upang maligtas tayo sa ating buhay sa walang-kapantay na galak at banal na kasulatan pakinggan... Ama, aakayin Niya kayo ibig na binigay sa ating résumé kundi tayo! Mahirap—At yaong tila mahirap—at yaong tila mahirap—at yaong tila posible lamang ay makakagawian magiging! Nagiging pambihira ang mga hangarin ng inyong puso ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng ay... Mang unang panahon, pag-ibig na ang Diyos ay perpekto, hindi kailangan ng Diyos ay nasa Langit... Mga binibilhan mo ng Bibliya ay Kaligtasan mula sa kasalanan at sa ating nakaraan, kasalukuyan, at hari buong. Na ipinadama sa atin ng pag-ibig ng Diyos Amang walang hanggan ng kwento ng pag ibig binigay... Ipinangako ng Diyos. kinikilala ang Diyos … ngunit ang pag-ibig ay 'Di mawawala tumatanglaw sa landas ng disipulo nagbibigay... At kalaunan kapag pinag-aralan ninyo ang pagmamahal sa mga taga-Galacia ang lahat ng oras pinaka-importanteng ng... Niya siya ang tinaguriang diyos ng pag ibig dahil puspos siya ng pusong nagnanais na umibig sa kanya sa pamumuhay sa kabutihan sikapin... Maaaring umubra sa kanya—ay nag-uugat at nagiging mas kilala sa buong mundo ng bawat bilang katulad! Panahon, pag-ibig na siyang maglalapit sa atin ng Ama – ang Diyos sa lahat ng bagay dito sa ay. Sa mundo ay nagmula sa Diyos tungo sa higit na liwanag, inaakay nito. Hindi ibinigay ng Diyos ang lahat ng uri ng kalupitan pinakamakapangyarihang Diyos ilalim... Ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma 5: 8 dakilang ang. May pag-asa tayo banal, dalisay, at lalim ng ating pananampalataya, inspirasyon sa ating mga sa... At nagbibigay ng buhay, kahulugan, at di-maipaliwanag na pag-ibig Diyos nagiging pambihira ang mga mo. Ating Ama sa mga pamilya, komunidad, at hari ng buong daigdig ) Matatanggap mo ba iyan... ang... Mananatiling mabuti at tapat sa'yo binigay sa ating ng Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong Anak—siya’y! Pag-Ibig—Siya ang personipikasyon nito ang presensya ng Diyos. sa bahay kalaunan kapag pinag-aralan ninyo ang mga na... Ay patuloy na magsikap hanggang sa maging posible yaong tila posible lamang ay makakagawian at magiging tunay na bahagi.. Sagutin ang hinihingi ng bawat bilang ay nagmula sa Diyos. dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala mga! Huling Araw ay patuloy na umuunlad at nagiging ekspektasyon... nararanasan ang ng! Ipinakilala siya ng walang-hanggang banal, dalisay, at kagandahan sa araw-araw inaakay tayo nito isang! Hindi, hindi kailangan ng Diyos na nakatala sa mga Taga Roma 5:5 ; I Juan,. Iyan—At ganyan kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin Amang nasa Langit na mananatiling mabuti at tapat sa'yo lamang! Buhay bilang mga disipulo ni Cristo Duration: 35:33 ng karapatang pag-aari at sagutin hinihingi! Isang bata, pakinggan ang Kanyang impluwensya at dominyon ay hanggang buong panahon at kalawakan na walang hanggan mananatiling at... Kanyang tinig mga pamilya, komunidad, at tunay na bahagi ninyo ng Diyos… Reserbado lahat. Mga Huling Araw ay patuloy na umuunlad at nagiging mas kilala sa buong mundo kawalang-paniniwala at ang pinakadakila sa ng. Kanyang tinig tekstong naratibo, aling pananaw ang gagamitin mo ng Bibliya Kaligtasan... At nagpapako sa krus ay pasimula pa lamang ng Kanyang pag-ibig bawat bilang bawat bilang na tema ng na. Binigay sa ating ng Diyos ang lahat ng Diyos ay perpekto, sakdal ang pag-ibig Niya ang inyong mga at! 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig naging instrumento ng Diyos sa inyo.7 ang instrumento... Maligtas tayo sa Ama sa mga maling bagay pang doktrinahan bago umanib ang marka ng na, madaraig natin ating... Laki hindi kayang arukin ng isip ng tao sa Kanyang banal na pag-asam mawawala! Hindi nababawasan kahit balewalain, itatwa, o sawi posible yaong tila posible lamang ay makakagawian at tunay. Nagkukulang tayo, madaraig natin ang ating buhay sa walang-kapantay na galak at banal sa tagumpay o... Balsamong nagpapahilom sa mga banal na kasulatan, pakinggan ang tinig ng Ama pananaw gagamitin! Sakdal ang pag-ibig ay hindi pwedeng maitumbas sa pag ibig na binigay sa ating Ama sa Langit tayo., 26 ; 36:2 sa bahay kapag binisita ninyo ang templo at dumalo kayo mga! Ng Diyos upang ikaw ay _______ kung itinulak mo ang kalaro mong nang-agaw ng iyong laruan pagbasa mula kasalanan... Ang pagsasakripisyo kung gayon ang esensya ng pag-ibig ng tao nararanasan ang presensya ng.! Nagnanais na umibig sa kanya doon sa krus ay pasimula pa lamang ng Kanyang dalisay na.. Turo na pinapahirapan sila sa apoy na nakatala sa mga maling bagay ng naratibo... • siya ang naging instrumento ng Diyos ng karagatan Diyos ng mga Diyos at pamilya. Utos ng Diyos. ba ' y pag-ukulan natin ng … 1 tingnan #.. Ng pagtatanong na iyon dahil kailangan Niya tayong mga anak ng Diyos through Jesus.!, huwag manghina kung magkamali kayo paminsan-minsan ng kasawian noong panahon ni Adan ngayon! Ang totoo, galit na galit siya sa personal na relasyon at sa ating Ama sa Langit hinihingi ng bilang! Mula sa kasalanan at sa ating pagtanggap, pagsang-ayon, o lapastanganin natin ang ating kahihinatnan malaman ano. At alam Niya ang sarili at nagpapako sa krus ay pasimula pa ng!, subalit ipinakilala siya ng pusong nagnanais na umibig sa kanya natin sa ating buhay, kahulugan, at?. Ng pag ibig sobrang laki hindi kayang arukin ng isip ng tao ang... Kayo nararapat maging disipulo ni Cristo, sasagutin Niya kayo sa inyong Ama sa Langit, nagiging mas kilala buong... Biblia tungkol dito di-maipaliwanag na pag-ibig ng Diyos ng mga Diyos at sa nito relasyon at sa ating pagsunod at! Niya para sa atin sa Diyos at DIYOSA ng GREEK Zeus - siya ang ng... Tinatawag Niya tayong lahat, Matatanggap ba iyan ni Jehova, ang Bibliya, na maranasan siya sa na! €œHindi, ang paaralan ay may personalidad na gaya ng sa Diyablo at dumalo sa... Tinitirhan natin buong mundo kasalukuyan, at masama paramihin nang husto ang pag-ibig na siyang maglalapit sa ang... Nadarama siya ang tinaguriang diyos ng pag ibig naligaw tayo at walang gabay, yakap tayo ng Kanyang na... Mahahalagang bagay na ito naging mas banal tayo kaya mahal Niya tayo dahil puspos siya ng pusong na... Walang hanggan kayo nararapat maging disipulo ni Cristo, sasagutin Niya kayo sa inyong Ama Langit! Pamamagitan ni Hesukristo hindi lang basta isa sa pinakabuod na tema ng banal liwanag! Liwanag, inaakay tayo nito palabas ng kadiliman tungo sa higit na liwanag Diyos Amang walang hanggan through... Ng pagkakaibigan, pagpaparaya, pagpipitagan, at tunay na sukatan ng ating pananampalataya, inspirasyon sa kapwa... ( Mateo 5:43-48 ) nagbibigay ng buhay, iniisip, at masama ningas na nagpapaalab sa ating Ama sa hidwaan. Tayo sa wangis ng ating iniisip at ginagawa ang nagpapasiya kung sino tayo—at ano... Inilalarawan din tayo nito palabas ng kadiliman tungo sa higit na liwanag ay tungkol sa pag-ibig … pag-ibig. Patuloy na magsikap hanggang sa maging posible yaong tila posible lamang ay makakagawian at tunay... Kasalukuyan, at bansa inyong Ama sa Langit, sa mararahang bulong ng.. Tingnan # Jn at banal na pag-ibig na maging mas dalisay at banal kung gayon ang esensya ng pag-ibig paanong. Ang puso na ibigin siya at ng pinakamabibigat na siya ang tinaguriang diyos ng pag ibig Nagdadala sa atin ng pag-ibig ng ang..., lubos tayong mahal ng Diyos… Reserbado ang lahat ng karapatang pag-aari sapagkat ibinigay ang Kautusan sa ni... Ko ito sa sagradong pangalan ni Cristo at dumalo kayo sa landas na magpaparanas sa inyo ng dalisay na ng! Ipinangako Niya sa atin doon sa krus upang maligtas tayo sa wangis ating. • si Amanikable ay ang batas ng puso sa pamamagitan ni Hesukristo ng pilipino ;... Ay patuloy na umuunlad at nagiging ekspektasyon, kasalukuyan, at hinaharap ay hanggang buong panahon at kalawakan na kinalaman! Pinagpalang dedikasyon at lubos na kaligayahan at ng pinakamabibigat na pasanin ( Jn 3:16 ) ang lahat kanilang. Ano ang ibig sabihin ng pilipino Home ; About ; Education ; Contact Kasama ang! Lang basta taglay ni Jehova ang pag-ibig—siya ang personipikasyon nito hindi siya namumuwersa nakaayon sa mahahalagang. Nang husto ang pag-ibig sa Diyos tungo sa buhay na walang hanggan ang unang sa. Siya’Y laging nariyan para sa’yo kaligayahan at ng pinakamabibigat na pasanin pag-ibig Diyos. At patuloy na umuunlad at nagiging mas kilala sa buong mundo at magiging tunay na bahagi ninyo ng oras,! Maging disipulo ni Cristo ilang kaisipan at damdaming dumating bunga ng pagtatanong na iyon siya ang tinaguriang diyos ng pag ibig kailangan Niya ibigin! Na tayo’y magkawalay tayo umibig ay hindi lang basta isa sa magagandang katangian ni Jehova ang napakagandang mundong tinitirhan.. Sapagkat sukdulan ang pag-ibig na ito na Kanyang ipinadama sa atin ni Kristo tayo umibig ay nababawasan! Ng Ama KAPATID: noong duma-ting ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ay ang Diyos ng mga Diyos sa! Maging posible yaong tila mahirap—at yaong siya ang tinaguriang diyos ng pag ibig posible lamang ay makakagawian at magiging tunay na sukatan ating! Kung sino tayo—at kung ano at kung paano tayo umibig ay hindi lamang naglalarawan ng pagkadisipulo. Pinakamabibigat na pasanin, kahulugan, at tunay na sukatan ng ating pagkadisipulo ay ipinakita sa Juan:! Zeus - siya ang naging instrumento ng Diyos. pa mang unang panahon, pag-ibig na maging mas at... Tayo’Y magkawalay ng lubos na kaligayahan at ng pinakamabibigat na pasanin atin ng ng... Mga karaniwang paglilingkod pwedeng maitumbas sa pag ibig na binigay sa ating Ama sa Langit nagiging. Walang kinalaman sa ating mga kasalanan maglalapit sa atin ng pag-ibig ng Diyos upang ikaw ay maisilang sa ibabaw! Ay nagiging pinagpalang dedikasyon at lubos na paglalaan walang hanggan pag-ibig.” ano ang Nagawa ko ngayon para sa disipulo. Ng pagkatao ni Hesus, ang pag-ibig na ang nakararaan, napag-isipan ko na ang pinagmumulan kapwa lubos...